تازه ترین
خانه » اخبار » ساخت و ساز مواکب اربعین حسینى در ۲ مرز چذابه و شلمچه آغازشد
ساخت و ساز مواکب اربعین حسینى در ۲ مرز چذابه و شلمچه آغازشد

ساخت و ساز مواکب اربعین حسینى در ۲ مرز چذابه و شلمچه آغازشد

اهواز- موســوى نسب: رییس کمیته تغذیه،اســکان وجذب مشــارکت هاى مردمى ســتاد اربعین خوزســتان گفت: ســاخت وســازمواکب (مراکزپذیرایى) اربعین حســینى، با واگــذارى زمین به هیاتهاى مردمــى، در نزدیکى ۲ گذرگاه مرزى چذابه وشلمچه آغاز شد. حجت الاســلام سیدمحمود موسوى افــزود: درمجمــوع براى ســاخت ۳۰۱ موکب مردمى درمحل جدید اســتقرار مواکب درسه کیلومترى مرزچذابه، مجوز صادرشــده و درچند روز اخیر مقدمات ساخت و سازمواکب با استفاده از نیروهاى داوطلب و هدایاى مردمى شــروع شــده است. وى گفت: درمرز شلمچه نیز ساخت و ساز ۳۰۰ موکب در مکان قدیم (فعلى) شروع شــده و تا پیش از ماه صفر مواکب آماده پذیرایى از زائران اربعین حســینى مى شوند. رییس کمیته تغذیه ، اسکان و جذب مشارکت هاى مردمى ستاد اربعین خوزســتان در ادامه افزود: محل استقرار مواکب مردمى داراى امکانات آب سالم و بهداشــتى، فاضلاب، برق و روشــنایى و جاده دسترسى است وهمه امکانات مورد نیاز زائران در ایام اربعین حسینى توسط مردم وهیاتهاى مذهبى تامین خواهد شــد. حجت الاسلام موســوى در ادامه با بیــان اینکــه ۴۰۰ موکب بین راهى در مســیرهاى منتهى به مرزهــاى چذابه و شــلمچه نیز توســط مردم در شــهرها و روســتاهابه صورت خودجــوش برپا مى شــود گفت: ازتجارب سالهاى گذشته براى خدمت رسانى بهتر به زائران اربعین حسینى استفاده خواهد شد. به گفته وى براى اســتقرار ۶۰موکب ازخوزستان در شــهرها ومســیرهاى منتهى به کربلا و نجف در خاک عراق نیز برنامه ریزى شده است. وى ادامه داد: همه هزینه هاى آیین اربعین حســینى درگذرگاه مرزى چذابــه در ۱۱۰کیلومترى شــمال غرب اهواز و مرز شلمچه در ۱۶کیلومترى غرب خرمشهر توسط مردم، هیاتهاى مذهبى و واقفیــن تامین مى شــود وهیچ اعتبار دولتى دراین خصوص اســتفاده نخواهد نشد.

منبع:روزنامه هدف و اقتصاد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد
ارسال