تازه ترین
خانه » اخبار » ۳۰۰موکب اربعین حسینى درمرزچذابه جانمایى شد
۳۰۰موکب اربعین حسینى درمرزچذابه جانمایى شد

۳۰۰موکب اربعین حسینى درمرزچذابه جانمایى شد

اهواز- موسوى نســب:رئیس کمیته تغذیــه،اســکان وجذب مشــارکتهاى مردمى ســتاد اربعین خوزســتان گفت: امســال براى برپایــى ۳۰۰موکب(مرکز پذیرایى) اربعین حسینى درمحدوده سه هکتارى درنزدیکى مرز چذابه جانمایى شد حجت الاســلام سیدمحمودموسوى افزود:امســال محل برپایــى موکبهاى مردمى درمرز چذابه در ۱۱۰کیلومترى شــمال غرب اهــوازتغییرکرد وبه ســه کیلومترى ایــن گذرگاه رســمى وبین المللى انتقال یافته است.  وى هدف از جابجایى محل اســتقرار مواکب را خدمت رســانى بهتربه زائران امام حسین(ع) عازم کربلا ونجف درایام اربعین عنوان کرد وافــزود: به زودى کار ساخت وسازو تجهیزمحل استقرارجدید مواکب بامشــارکت مردم دوست دار اهل بیت عصمت وطهارت(ع) شروع مى شود.  رئیس ســتاد بازســازى عتبات عالیات خوزســتان درادامه افزود:محل جانمایى استقرار مواکب مردمى داراى امکانات آب ســالم و بهداشــتى، فاضــلاب، بــرق و روشــنایى وجاده دسترسى است وهمه امکانات مورد نیاز زائــران در ایام اربعین حسینى توسط مردم وهیاتهاى مذهبى تامین خواهد شد.  حجت الاسلام موسوى افزود: به همه مواکب مردمى ویژه اربعین در مرزچذابه که بتوانند حداقــل با۵۰۰ وعده غذایى از زائران مشــتاق پذیرایى کنند زمین براى ساخت وسازبه مدت ۲ سال تحویل داده مى شود.  رئیس کمیته تغذیه، اســکان وجذب مشــارکت هــاى مردمى ســتاد اربعین خوزســتان گفت: دراربعین امســال نیز ۳۰۰موکب درنزدیک مرزشــلمچه و در مکان سابق برپا مى شود ولى از سال آینده براســاس طــرح جامع، محل اســتقرار مواکــب به مکان جدید انتقــال مى یابد.  حجت الاسلام موســوى درادامه با بیان اینکه ۴۰۰موکب بین راهى در مسیرهاى منتهى به مرزهاى چذابه وشلمچه توسط مردم درشــهرها و روستاها برپا مى شود افزود: ازهمه تجارب سالهاى گذشته براى خدمت رسانى شایسته تربه زائران اربعین حســینى اســتفاده مى شــود و در این خصــوص بــامســئولان مواکــب نیــز مشــورت هاى لازم صــورت مــى گیــرد. بــه گفتــه وى ۶۰موکــب پذیرایــى از خوزســتان نیز در شــهرها ومسیرهاى منتهى به کربلا ونجف درخاک عراق برپا مى شود.  رئیس کمیته تغذیه،اســکان وجذب مشــارکتهــاى مردمى ســتاد اربعین خوزســتان گفت: زائران خارجى اربعین حســینى امســال نیزهمانند سالهاى گذشــته تنها ازمرز بین المللى شلمچه راهــى کربــلاى معلــى مــى شــوند.  حجت الاسلام موسوى بابیان اینکه هیچ محدودیتى درتردد زائران خارجى اربعین حسینى درمرزشلمچه وجود ندارد ابراز امیــدوارى کرد کنگره اربعین حســینى امســال با شکوهترازســالهاى گذشته برگزارشود. رئیس کمیته تغذیه،اسکان و جذب مشارکتهاى مردمى ستاد اربعین حسینى گفت: امسال براى اولین بارهمه کارکنان وخادمان مواکب اربعین حسینى زیرپوشــش حوادث قــرار مــى گیرند.  حجت الاسلام موسوى افزود: هزینه هاى بیمه توسط مردم پرداخت خواهد شد و از این بابت هیچ هزینه اى به دولت تحمیل نخواهد شــد. وى گفت: همه هزینه هاى اربعین حسینى توسط مردم وهیات هاى مذهبى تامین مى شود واعتبارات دولتى تنها در بخش زیرســاخت ها همچون راه، برق وآب هزینه خواهد شد.  رئیس کمیته تغذیه،اســکان وجذب مشــارکتهاى مردمــى ســتاد اربعیــن خوزستان گفت:احداث آشپزخانه مرکزى درمرزهاى شــلمچه وچذابه که پیشتر توسط برخى نهادهاى مسئول به منظور حفظ بهداشت وسرعت عمل در خدمت رســانى مطرح شده بود در اربعین امسال نیزمنتفى اســت. وى گفت: همه مواکب مردمى براســاس خواست مردم وسلیقه آنان ولى بارعایت همه موازین بهداشتى اقدام به پخــت و پز و پذیرایــى از زائران خواهند کرد.

منبع:روزنامه هدف و اقتصاد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد
ارسال